تصویر سمت چپ
.

امین رحمانیان
امین رحمانیان عضو شورای اسلامی شهر جهرم
امین رحمانیان
عضو شورای اسلامی شهر جهرم

امین رحمانیان

  1. نماینده شورا در کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری
  2. نماینده شورا در سازمان حمل و نقل شهرداری
  3. نماینده شورا در کمیته ترافیک شهرداری
  4. نماینده شورا در کمیته درآمدزایی شهرداری
  5. عضو کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و سلامت شورا