پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

علی اکبر دهقانیان
علی اکبر دهقانیان نایب رئیس و خزانه دار شورای اسلامی شهر جهرم
علی اکبر دهقانیان
نایب رئیس و خزانه دار شورای اسلامی شهر جهرم

علی اکبر دهقانیان

 1. نایب رئیس شورای اسلامی شهر جهرم
 2. خزانه دار شورای اسلامی شهر جهرم
 3. عضو کمیسیون زیباسازی شهرداری
 4. عضو کمیته ارزیابی و نظارت بر قیمت گذاری شهرداری
 5. نماینده شورا در کمیته سرمایه گذاران شهرداری
 6. نماینده شورا در باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری
 7. نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر ماده 100 شهرداری
 8. نماینده شورا در اصناف ، اداره دارایی و امورمالیاتی
 9. عضو کمیسیون فرهنگی، گردشگری، ورزشی و معماری شورا
 10. عضو کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا
 11. عضو کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و سلامت شورا