پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

دکتر مسیح اله شاکری
دکتر مسیح اله شاکری منشی شورای اسلامی شهر جهرم
دکتر مسیح اله شاکری
منشی شورای اسلامی شهر جهرم

دکتر مسیح اله شاکری

  1.  رئیس کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و سلامت شورا
  2. نماینده شورا در شورای شهرستان
  3. نماینده شورا در کمیته درآمدزایی شهرداری