تصویر سمت چپ
.

دکتر حسن خوش نیت
دکتر حسن خوش نیت عضو شورای اسلامی شهر جهرم
دکتر حسن خوش نیت
عضو شورای اسلامی شهر جهرم

دکتر حسن خوش نیت

  1. رئیس کمیسیون فرهنگی و گردشگری ، ورزشی و معماری شورا
  2. نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون عالی معاملات شهرداری
  3. عضو کمیته درآمدزایی شهرداری 
  4. نماینده شورا در کمیته سرمایه گذاری شهرداری 
  5. نماینده شورا در کمیته زیباسازی شهرداری