پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

عبداله اسماعیلی
عبداله اسماعیلی سخنگوی شورای اسلامی شهر جهرم
عبداله اسماعیلی
سخنگوی شورای اسلامی شهر جهرم

عبداله اسماعیلی

 1. رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورا
 2. سخنگوی شورا
 3. نماینده شورای شهر جهرم در کمیته ترافیک شهرستان - فرمانداری
 4. عضو کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری
 5. نماینده شورا در کمیته سرمایه گذاری شهرداری
 6. نماینده شورا در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
 7. نماینده شورا در شورای شهرستان جهرم
 8. نماینده شورا در کمیسیون ماده 5 استان فارس
 9. نماینده شورا در کمیته زیباسازی شهرداری
 10. نماینده شورا در سازمان بافت فرسوده شهرداری
 11. نماینده شورا در کمیته فنی شهرداری
 12. نماینده شورا در اداره بهزیستی و اموراجتماعی
 13. عضو کمیسیون فرهنگی، گردشگری، ورزشی و معماری شورا