پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

دکتر حمید شاکری
دکتر حمید شاکری رئیس شورای اسلامی شهر جهرم
دکتر حمید شاکری
رئیس شورای اسلامی شهر جهرم

دکتر حمید شاکری

 

  1. رئیس شورای اسلامی شهر جهرم
  2. نماینده شورا در کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری
  3. نماینده شورا در کمیسیون ماده 77 شهرداری
  4. عضو کمیته ارزیابی و نظارت بر قیمت گذاری شهرداری
  5. نماینده شورا در کمیته سرمایه گذاری شهرداری
  6. عضو کمیسیون برنامه و بودجه، و امور حقوقی و املاک شورا