پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

دکتر حمید شاکری
دکتر حمید شاکری عضو شورای اسلامی شهر جهرم
دکتر حمید شاکری
عضو شورای اسلامی شهر جهرم

دکتر حمید شاکری

 

  1. عضو شورای اسلامی شهر جهرم
  2. نماینده شورای اسلامی شهر جهرم  در شورای اسلامی شهرستان جهرم
  3. نماینده شورا در کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری جهرم
  4. نماینده شورا در کمیته زیباسازی شهرداری جهرم 
  5. نماینده شورا در سازمان بافت فرسوده شهرداری جهرم
  6. نماینده شورا در کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری جهرم
  7. نماینده شورا در کمیسیون ماده 77 شهرداری
  8. عضو کمیته ارزیابی و نظارت بر قیمت گذاری شهرداری جهرم
  9. نماینده شورا در کمیته سرمایه گذاری شهرداری جهرم
  10. عضو کمیسیون برنامه و بودجه، و امور حقوقی و املاک شورا