تصویر سمت چپ
.

عبدالجواد رحمانیان
عبدالجواد رحمانیان سخنگو شورای اسلامی شهر جهرم
عبدالجواد رحمانیان
سخنگو شورای اسلامی شهر جهرم

عبدالجواد رحمانیان

  1.   سخنگوی شورای اسلامی شهر جهرم
  2. نماینده شورا در کمیته فنی شهرداری  جهرم
  3.  نماینده شورا در کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری جهرم
  4.  نماینده شورا در کمیته درآمدزایی شهرداری جهرم
  5. نماینده شورا در کمیته سرمایه گذاری شهرداری جهرم
  6. نماینده شورا در کمیسیون بند 7 فضای سبز شهرداری جهرم