پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

آسفالت تعدادی از کوچه های فرهنگ شهر از جمله کوچه های 17 ، 19 و 21
آسفالت تعدادی از کوچه های فرهنگ شهر از جمله کوچه های 17 ، 19 و 21 آسفالت تعدادی از کوچه های فرهنگ شهر از جمله کوچه های 17 ، 19 و 21
آسفالت تعدادی از کوچه های فرهنگ شهر از جمله کوچه های 17 ، 19 و 21
آسفالت تعدادی از کوچه های فرهنگ شهر از جمله کوچه های 17 ، 19 و 21

آسفالت تعدادی از کوچه های فرهنگ شهر از جمله کوچه های 17 ، 19 و 21