پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

آغاز ساخت فنداسیون جهت نصب تیرهای برق در بلوار شهید علی اکبر رحمانیان
آغاز ساخت فنداسیون جهت نصب تیرهای برق در بلوار شهید علی اکبر رحمانیان آغاز ساخت فنداسیون جهت نصب تیرهای برق در بلوار شهید علی اکبر رحمانیان
آغاز ساخت فنداسیون جهت نصب تیرهای برق در بلوار شهید علی اکبر رحمانیان
آغاز ساخت فنداسیون جهت نصب تیرهای برق در بلوار شهید علی اکبر رحمانیان

آغاز ساخت فنداسیون جهت نصب تیرهای برق در بلوار شهید علی اکبر رحمانیان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر جهرم با پیگیریهای انجام شده توسط شورای شهر و شهرداری موضوع ساخت فنداسیون جهت نصب تیرهای برق و تامین روشنایی در بلوار شهید علی اکبر رحمانیان ( 61 متری رضوان) آغاز شد

به گفته مدیر عامل شرکت سفیر برق جهرم که پیمانکاری این پروژه را بر عهده دارد انجام این پروژه با اعتباری بالغ بر پانصد و پنجاه میلیون ریال آغاز و پیش بینی می گردد طی ده روز آیند کار نصب چراغ های برق را در این محدوده به اتمام و روشنایی این بلوار تامین  گردد

شایان ذکر است که تامین روشنایی بلوار جدید الاحداث شهید علی اکبر رحمانیان با توجه به بروز سوانح متعدد رانندگی در این منطقه از خواسته های اصلی شهروندان بوده است