پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

میلاد پیامبر رحمت مبارک باد
میلاد پیامبر رحمت مبارک باد میلاد پیامبر رحمت مبارک باد
میلاد پیامبر رحمت مبارک باد
میلاد پیامبر رحمت مبارک باد

میلاد پیامبر رحمت مبارک باد

میلاد پیامبر رحمت رحمت مبارک باد

روابط عمومی شورای اسلامی شهر جهرم