پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

جلسه شورای اسلامی شهر با حضور پیمانکاران خدمات شهری پیرامون مشکلات کارگران 98/10/22
جلسه شورای اسلامی شهر با حضور پیمانکاران خدمات شهری پیرامون مشکلات کارگران 98/10/22 جلسه شورای اسلامی شهر با حضور پیمانکاران خدمات شهری پیرامون مشکلات کارگران 98/10/22
جلسه شورای اسلامی شهر با حضور پیمانکاران خدمات شهری پیرامون مشکلات کارگران 98/10/22
جلسه شورای اسلامی شهر با حضور پیمانکاران خدمات شهری پیرامون مشکلات کارگران 98/10/22

جلسه شورای اسلامی شهر با حضور پیمانکاران خدمات شهری پیرامون مشکلات کارگران 98/10/22