پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

 بررسی ناحیه بندی شهرداری جهرم در صحن شورای اسلامی شهر با حضور کارشناسان شهرداری
بررسی ناحیه بندی شهرداری جهرم در صحن شورای اسلامی شهر با حضور کارشناسان شهرداری بررسی ناحیه بندی شهرداری جهرم در صحن شورای اسلامی شهر با حضور کارشناسان شهرداری
بررسی ناحیه بندی شهرداری جهرم در صحن شورای اسلامی شهر با حضور کارشناسان شهرداری
بررسی ناحیه بندی شهرداری جهرم در صحن شورای اسلامی شهر با حضور کارشناسان شهرداری

بررسی ناحیه بندی شهرداری جهرم در صحن شورای اسلامی شهر با حضور کارشناسان شهرداری