پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

برخورد با خودروهای پارک شده در پیاده رو ها توسط شهرداری
برخورد با خودروهای پارک شده در پیاده رو ها توسط شهرداری برخورد با خودروهای پارک شده در پیاده رو ها توسط شهرداری
برخورد با خودروهای پارک شده در پیاده رو ها توسط شهرداری
برخورد با خودروهای پارک شده در پیاده رو ها توسط شهرداری

برخورد با خودروهای پارک شده در پیاده رو ها توسط شهرداری