پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

خریداری و نصب بیست  عدد برج نور جهت نصب در میادین و پارک ها توسط شهرداری
خریداری و نصب بیست عدد برج نور جهت نصب در میادین و پارک ها توسط شهرداری خریداری و نصب بیست عدد برج نور جهت نصب در میادین و پارک ها توسط شهرداری
خریداری و نصب بیست عدد برج نور جهت نصب در میادین و پارک ها توسط شهرداری
خریداری و نصب بیست عدد برج نور جهت نصب در میادین و پارک ها توسط شهرداری

خریداری و نصب بیست عدد برج نور جهت نصب در میادین و پارک ها توسط شهرداری