تصویر سمت چپ
.

دیدار رئیس و نائب رئیس شورای شهر با کارکنان سازمان آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی
دیدار رئیس و نائب رئیس شورای شهر با کارکنان سازمان آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی دیدار رئیس و نائب رئیس شورای شهر با کارکنان سازمان آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی
دیدار رئیس و نائب رئیس شورای شهر با کارکنان سازمان آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی
دیدار رئیس و نائب رئیس شورای شهر با کارکنان سازمان آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی

دیدار رئیس و نائب رئیس شورای شهر با کارکنان سازمان آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی