تصویر سمت چپ
.

آغاز آسفالت پلیمری در خیابان فرد اسدی
آغاز آسفالت پلیمری در خیابان فرد اسدی آغاز آسفالت پلیمری در خیابان فرد اسدی
آغاز آسفالت پلیمری در خیابان فرد اسدی
آغاز آسفالت پلیمری در خیابان فرد اسدی

آغاز آسفالت پلیمری در خیابان فرد اسدی