تصویر سمت چپ
.

آسفالت میدان شهید فهمیده
آسفالت میدان شهید فهمیده آسفالت میدان شهید فهمیده
آسفالت میدان شهید فهمیده
آسفالت میدان شهید فهمیده

آسفالت میدان شهید فهمیده