پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

آغاز ساخت فنداسیون جهت نصب تیرهای برق در بلوار شهید علی اکبر رحمانیان

۱۹ آبان ۹۸

آغاز ساخت فنداسیون جهت نصب تیرهای برق در بلوار شهید علی اکبر رحمانیان

آغاز ساخت فنداسیون جهت نصب تیرهای برق در بلوار شهید علی اکبر رحمانیان

ادامه مطلب
جدول گذاری و ایجاد دال در خیابان عرفان واقع در شهرک شهید دستغیب

۱۸ آبان ۹۸

جدول گذاری و ایجاد دال در خیابان عرفان واقع در شهرک شهید دستغیب

جدول گذاری و ایجاد دال در خیابان عرفان واقع در شهرک شهید دستغیب

ادامه مطلب
آسفالت تعدادی از کوچه های فرهنگ شهر از جمله کوچه های 17 ، 19 و 21

۱۸ آبان ۹۸

آسفالت تعدادی از کوچه های فرهنگ شهر از جمله کوچه های 17 ، 19 و 21

آسفالت تعدادی از کوچه های فرهنگ شهر از جمله کوچه های 17 ، 19 و 21

ادامه مطلب
زیرکوبی تعدادی از معابر سطح شهر از جمله خیابان فرهنگ در بلوار رهبری

۱۸ آبان ۹۸

زیرکوبی تعدادی از معابر سطح شهر از جمله خیابان فرهنگ در بلوار رهبری

زیرکوبی تعدادی از معابر سطح شهر از جمله خیابان فرهنگ در بلوار رهبری

ادامه مطلب
آسفالت تعدادی از کوچه های سطح شهر از جمله کوچه 60 بلوار رهبری

۱۸ آبان ۹۸

آسفالت تعدادی از کوچه های سطح شهر از جمله کوچه 60 بلوار رهبری

آسفالت تعدادی از کوچه های سطح شهر از جمله کوچه 60 بلوار رهبری

ادامه مطلب
صفحه 1 از 35