پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

آسفالت خیابان عصر عاشورا

۲۵ شهریور ۹۹

آسفالت خیابان عصر عاشورا

آسفالت خیابان عصر عاشورا

ادامه مطلب
آسفالت کوچه 76 خیابان امام رضا ع در فرهنگ شهر

۲۰ شهریور ۹۹

آسفالت کوچه 76 خیابان امام رضا ع در فرهنگ شهر

آسفالت کوچه 76 خیابان امام رضا ع در فرهنگ شهر

ادامه مطلب
آسفالت کوچه 16 خیابان امام رضا ع در فرهنگ شهر

۲۰ شهریور ۹۹

آسفالت کوچه 16 خیابان امام رضا ع در فرهنگ شهر

آسفالت کوچه 16 خیابان امام رضا ع در فرهنگ شهر

ادامه مطلب
بازدید امام جمعه شهرستان ، رئیس شورا ، شهردار و تعدادی از اعضای شورا از آسفالت خیابان سرداران و کوچه شهدای کاظمیه

۱۲ شهریور ۹۹

بازدید امام جمعه شهرستان ، رئیس شورا ، شهردار و تعدادی از اعضای شورا از آسفالت خیابان سرداران و کوچه شهدای کاظمیه

بازدید امام جمعه شهرستان ، رئیس شورا ، شهردار و تعدادی از اعضای شورا از آسفالت خیابان سرداران و کوچه شهدای کاظمیه

ادامه مطلب
بازدید امام جمعه شهرستان ، رئیس شورا ، شهردار و تعدادی از اعضای شورا از آسفالت خیابان سرداران و کوچه شهدای کاظمیه

۱۲ شهریور ۹۹

بازدید امام جمعه شهرستان ، رئیس شورا ، شهردار و تعدادی از اعضای شورا از آسفالت خیابان سرداران و کوچه شهدای کاظمیه

بازدید امام جمعه شهرستان ، رئیس شورا ، شهردار و تعدادی از اعضای شورا و از آسفالت خیابان سرداران و کوچه شهدای کاظمیه

ادامه مطلب
صفحه 1 از 60