گزیده اخبار
کاشت نخل در بلوارهای سطح شهر توسط شهرداری

۲۰ اردیبهشت ۹۹

کاشت نخل در بلوارهای سطح شهر توسط شهرداری

کاشت نخل در بلوارهای سطح شهر توسط شهرداری

ادامه مطلب
بازدید رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار از تعدادی از پروژه های در دست اقدام شهرداری

۱۶ اردیبهشت ۹۹

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار از تعدادی از پروژه های در دست اقدام شهرداری

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار از تعدادی از پروژه های در دست اقدام شهرداری

ادامه مطلب
بازدید رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار از تعدادی از پروژه های در دست اقدام شهرداری

۱۶ اردیبهشت ۹۹

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار از تعدادی از پروژه های در دست اقدام شهرداری

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار از تعدادی از پروژه های در دست اقدام شهرداری

ادامه مطلب
برگزاری جلسه کمیته نامگذاری معابر سطح شهر در شورای اسلامی شهر

۱۴ اردیبهشت ۹۹

برگزاری جلسه کمیته نامگذاری معابر سطح شهر در شورای اسلامی شهر

برگزاری جلسه کمیته نامگذاری معابر سطح شهر در شورای اسلامی شهر

ادامه مطلب
جلسه کمیته نامگذاری معابر سطح شهر در شورای اسلامی شهر

۱۴ اردیبهشت ۹۹

جلسه کمیته نامگذاری معابر سطح شهر در شورای اسلامی شهر

جلسه کمیته نامگذاری معابر سطح شهر در شورای اسلامی شهر

ادامه مطلب