گزیده اخبار
ادامه تعویض تک لبه های سطح شهر توسط شهرداری

۹ اردیبهشت ۹۹

ادامه تعویض تک لبه های سطح شهر توسط شهرداری

ادامه تعویض تک لبه های سطح شهر توسط شهرداری

ادامه مطلب
مراسم آغاز به کار کارکنان جدید سازمان آتش نشانی شهرداری جهرم با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر

۲ اردیبهشت ۹۹

مراسم آغاز به کار کارکنان جدید سازمان آتش نشانی شهرداری جهرم با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر

مراسم آغاز به کار کارکنان جدید سازمان آتش نشانی شهرداری جهرم با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر

ادامه مطلب
مراسم آغاز به کار کارکنان جدید سازمان آتش نشانی شهرداری جهرم با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر

۲ اردیبهشت ۹۹

مراسم آغاز به کار کارکنان جدید سازمان آتش نشانی شهرداری جهرم با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر

مراسم آغاز به کار کارکنان جدید سازمان آتش نشانی شهرداری جهرم با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر

ادامه مطلب
جلسه شورای اسلامی شهر جهرم در سال جدید

۲۶ فروردین ۹۹

جلسه شورای اسلامی شهر جهرم در سال جدید

جلسه شورای اسلامی شهر جهرم در سال جدید

ادامه مطلب
جلسه شورای اسلامی شهر جهرم در سال جدید

۲۶ فروردین ۹۹

جلسه شورای اسلامی شهر جهرم در سال جدید

جلسه شورای اسلامی شهر جهرم در سال جدید

ادامه مطلب
صفحه 6 از 51