گزیده اخبار
زیرسازی در خیابان شهید بهشتی کوچه شماره 28

۵ شهریور ۹۹

زیرسازی در خیابان شهید بهشتی کوچه شماره 28

زیرسازی در خیابان شهید بهشتی کوچه شماره 28

ادامه مطلب
زیرسازی در خیابان یادگار امام ( تره دنه )

۵ شهریور ۹۹

زیرسازی در خیابان یادگار امام ( تره دنه )

زیرسازی در خیابان یادگار امام ( تره دنه )

ادامه مطلب
بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از دومین مرحله رزمایش کمک های مومنانه و اهداء هزار بسته معیشتی به همت حوزه مقاومت بسیج امام سجاد ع و گروه جهادی شهید مرادی

۳ شهریور ۹۹

بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از دومین مرحله رزمایش کمک های مومنانه و اهداء هزار بسته معیشتی به همت حوزه مقاومت بسیج امام سجاد ع و گروه جهادی شهید مرادی

بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از دومین مرحله رزمایش کمک های مومنانه و اهداء هزار بسته معیشتی به همت حوزه مقاومت بسیج امام سجاد ع و گروه جهادی شهید مرادی

ادامه مطلب
بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از دومین مرحله رزمایش کمک های مومنانه و اهداء هزار بسته معیشتی به همت حوزه مقاومت بسیج امام سجاد ع و گروه جهادی شهید مرادی

۳ شهریور ۹۹

بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از دومین مرحله رزمایش کمک های مومنانه و اهداء هزار بسته معیشتی به همت حوزه مقاومت بسیج امام سجاد ع و گروه جهادی شهید مرادی

بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از دومین مرحله رزمایش کمک های مومنانه و اهداء هزار بسته معیشتی به همت حوزه مقاومت بسیج امام سجاد ع و گروه جهادی شهید مرادی

ادامه مطلب
دیدار اعضای شورای اسلامی شهر با فرماندهی جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه جهرم

۳ شهریور ۹۹

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر با فرماندهی جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه جهرم

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر با فرماندهی جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه جهرم

ادامه مطلب
صفحه 7 از 65