تصویر سمت چپ
.

آسفالت خیابان شهدای کاظمیه در بلوار رهبری با بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان اعتبار

۲ شهریور ۹۹

آسفالت خیابان شهدای کاظمیه در بلوار رهبری با بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان اعتبار

آسفالت خیابان شهدای کاظمیه در بلوار رهبری با بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان اعتبار

ادامه مطلب
آسفالت خیابان شهدای کاظمیه در بلوار رهبری با بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان اعتبار

۲ شهریور ۹۹

آسفالت خیابان شهدای کاظمیه در بلوار رهبری با بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان اعتبار

آسفالت خیابان شهدای کاظمیه در بلوار رهبری با بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان اعتبار

ادامه مطلب
هیئت رئیسه چهارمین سال دوره پنجم شورای اسلامی شهر جهرم انتخاب شد

۱ شهریور ۹۹

هیئت رئیسه چهارمین سال دوره پنجم شورای اسلامی شهر جهرم انتخاب شد

هیئت رئیسه چهارمین سال دوره پنجم شورای اسلامی شهر جهرم انتخاب شد

ادامه مطلب
علی اکبر دهقانیان مجددا بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر جهرم انتخاب شد

۱ شهریور ۹۹

علی اکبر دهقانیان مجددا بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر جهرم انتخاب شد

علی اکبر دهقانیان مجددا بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر جهرم انتخاب شد

ادامه مطلب
بازدید امام جمعه شهرستان جهرم و رییس شورای اسلامی شهر و شهردار از پروژه های شهرداری

۲۹ مرداد ۹۹

بازدید امام جمعه شهرستان جهرم و رییس شورای اسلامی شهر و شهردار از پروژه های شهرداری

بازدید امام جمعه شهرستان جهرم و رییس شورای اسلامی شهر و شهردار از پروژه های شهرداری

ادامه مطلب
صفحه 8 از 65