پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

زیرکوبی تعدادی از معابر سطح شهر از جمله خیابان فرهنگ در بلوار رهبری

۱۸ آبان ۹۸

زیرکوبی تعدادی از معابر سطح شهر از جمله خیابان فرهنگ در بلوار رهبری

زیرکوبی تعدادی از معابر سطح شهر از جمله خیابان فرهنگ در بلوار رهبری

ادامه مطلب
آسفالت تعدادی از کوچه های سطح شهر از جمله کوچه 60 بلوار رهبری

۱۸ آبان ۹۸

آسفالت تعدادی از کوچه های سطح شهر از جمله کوچه 60 بلوار رهبری

آسفالت تعدادی از کوچه های سطح شهر از جمله کوچه 60 بلوار رهبری

ادامه مطلب
لایروبی رودخانه های سطح شهر از جمله کشه مشهور به ملاعلی همزمان با آغاز فصل بارش

۱۸ آبان ۹۸

لایروبی رودخانه های سطح شهر از جمله کشه مشهور به ملاعلی همزمان با آغاز فصل بارش

لایروبی رودخانه های سطح شهر از جمله کشه مشهور به ملاعلی همزمان با آغاز فصل بارش

ادامه مطلب
مسدود نمودن تعدادی از دوربرگردان ها مطابق مصوبه شورای ترافیک شهرستان

۱۸ آبان ۹۸

مسدود نمودن تعدادی از دوربرگردان ها مطابق مصوبه شورای ترافیک شهرستان

مسدود نمودن تعدادی از دوربرگردان ها مطابق مصوبه شورای ترافیک شهرستان

ادامه مطلب
حذف سایبان های خیابان 17 شهریور

۱۸ آبان ۹۸

حذف سایبان های خیابان 17 شهریور

حذف سایبان های خیابان 17 شهریور

ادامه مطلب