پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و طی جلسه ای به مناسبت روز مهندس از مهندسان شهرداری تجلیل شد