پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

جلسه شورای اسلامی شهر با مسئولان تنظیم بازار