پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

شهرداری برنامه ریزی های لازم را برای اجرایی شدن طرح مدیریت یکپارچه تبلیغات محیطی در راستای نظارت کارآمد و زیباسازی شهر انجام دهد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر جهرم دکتر حمید شاکری رییس شورا که در جلسه ای در شهرداری سخن می گفت با بیان اینکه تبلیغات محیطی در سطح شهر به دلیل عدم مدیریت واحد و یکپارچه باعث مغشوش شدن سیمای شهری شده افزود : شهرداری در اسرع وقت مقدمات تحقق مدیریت یکپارچه تبلیغات محیطی در سطح شهر را فراهم کند

ایشان هچنین در خصوص همکاری با هیات های مذهبی نیز گفت : شهرداری ضمن ساماندهی تبلیغات شهری همان طور که پیش از این همکاری خوبی با هیات های مذهبی در اعیاد و مراسم های مذهبی داشته از این به بعد نیز هم شورای اسلامی شهر و هم شهرداری همکاری لازم خواهند داشت وشهرداری و واحدهای مربوطه در قراردادهای خود با بخش خصوصی نحوه همکاری با هیات های مذهبی را مد نظر قرار دهند