پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

نامه شورای اسلامی شهر جهرم در خصوص تاثیرات مخرب ناشی از نصب دکل های برق فشار قوی بر روی شهروندان