پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

بازدید رئیس و اعضای شورای شهر و شهردار از تعدادی از پروژه های نیمه تمام شهرداری