پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

جلسه شورای اسلامی شهر با حضور حسابرسان موسسه ارژنگ خبره