پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

حضور شهردار در صحن و گزارش وی در خصوص مهمترین فعالیت های شهرداری