پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

بررسی مسائل و مشکلات تاکسی سرویس ها با حضور رئیس شورای شهر و مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهری شهرداری جهرم