پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

بررسی ناحیه بندی شهرداری جهرم در صحن شورای اسلامی شهر با حضور کارشناسان شهرداری