پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

آسفالت خیابان عصر عاشورا