پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

برخورد با خودروهای پارک شده در پیاده رو ها توسط شهرداری

برخورد با خودروهای پارک شده در پیاده رو ها توسط شهرداری