تصویر سمت چپ
.

نصب صندلی و سطل های  زباله در پارک های سطح شهر

نصب صندلی و سطل های زباله در پارک های سطح شهر