تصویر سمت چپ
.

کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورا

کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورا

 

       

عبداله اسماعیلی     

رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر جهرم

 

عبدالجواد رحمانیان

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 اعضای کمیسیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک  شورای اسلامی شهر جهرم

 

                         

                  دکتر حسن خوش نیت