پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

کمیسیون فرهنگی، گردشگری، ورزشی و معماری شورا

کمیسیون فرهنگی، گردشگری، ورزشی و معماری شورا

دکتر حسن خوش نیت

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری،ورزشی و معماری شورای اسلامی شهر جهرم

 

-----------------------------------------------------------------------------------------