تصویر سمت چپ
.

کمیسیون خدمات شهری،محیط زیست و سلامت شورا

کمیسیون خدمات شهری،محیط زیست و سلامت شورا

دکتر مسیح اله شاکری

رئیس کمیسیون خدمات شهری،محیط زیست و سلامت شورای اسلامی شهر جهرم

-----------------------------------------------------------------------------------------

اعضای کمیسیون خدمات شهری،محیط زیست و سلامت  شورای اسلامی شهر جهرم

                    

علی اکبر دهقانیان