تصویر سمت چپ
.

کمیسیون اشتغال و سرمایه گذاری

کمیسیون اشتغال و سرمایه گذاری

به ریاست مهندس داود اوسط جهرمی