پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

لکه گیری و آسفالت تعدادی از کوچه ها در بلوار آزادگان