پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

آسفالت شهرک ایثارگران کوچه شماره 4