پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

آسفالت کوچه های 20 ، 22 و 24 خیابان حر