پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

جلسه شورای اسلامی شهر با حضور مهندس نظری شهردار جهرم (1399/3/7)