پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

جلسه شورای اسلامی شهر در خصوص بازگشایی خیابان فرصت شمالی با حضور مالکان و کارشناسان شهرداری