پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

اعضای شورای اسلامی شهر جهرم در دوره دوم

-عبدالرحیم زارعیان

- جواد رحمانیان

- منصور یاعلی

- محمد هادی صادقی

- احمد سرمدی پور

- سیمین رضایی پور

- منصوره مصدقی