تصویر سمت چپ
.

اعضای شورای اسلامی شهر جهرم دردوره سوم

 

- شعبان راشد 
- سیاوش قزلی 
- جلال واقفی 
- چنگیز خراس
- اصغر قائدنیای جهرمی
- منصوره مصدقی
- طاهره پرتو