تصویر سمت چپ
.

اعضای شورای اسلامی شهر جهرم در دوره چهارم

 

-حسن خوش نیت

- وحیدرضا مردانی

جلال واقفی

-سید محمود رضا نسابه

- خسرو مصلی نژاد

- مهرداد پورشاهیان

- مهدی دادگر

- محمد قاسمیان پور

- رویا پورشاهیان

- عبدالله اسماعیلی

- چنگیز خراس