تصویر سمت چپ
.

اعضای شورای اسلامی شهر جهرم در دوره پنجم

 

- عبدالله اسماعیلی

-حسن خوش نیت

- علی اکبر دهقانیان

- امین رحمانیان

- عبدالجواد رحمانیان

- حمید شاکری

- مسیح الله شاکری