پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

دور پنجم

-حسن خوش نیت

- حمید شاکری

- علی اکبر دهقانیان

- مسیح الله شاکری

- عبدالجواد رحمانیان

- امین رحمانیان

- عبدالله اسماعیلی