تصویر سمت چپ
.

آغاز آسفالت پلیمری در خیابان فرد اسدی